Varför bör vi utforska vår kroppslighet?

En ökad  medvetenhet om kroppen och förmåga att lyssna på kroppens signaler kan  innebära en förhöjd livskänsla och närvaro. Till skillnad från annan  fysisk aktivitet som ger motion, viktnedgång och ökad rörlighet (vilket  kan vara nog så viktigt!) ger kroppsmedvetande-träning också mer  djupverkande effekter. Det handlar om att skapa en god relation till sin egen kropp, att landa i sin kropp och känna sig hemma i den. Men det  kan också vara startpunkten för en reflektion: att utforska sin egen kropp kan ge en ny förståelse av filosofiska frågor kring kroppen.

På mina föreläsningar och workshops varvas teoretiska samtal om kroppslighet med ett utforskande av den egna  kroppen. Dessa två delar förutsätter och befrämjar varandra. De  teoretiska samtalen ger dig nya sätt att utforska kroppen på, medan de  fysiska övningar som vi gör skänker näring åt tanken, och ger en ny  ingång till filosofin om kroppen.  

 

Blunda. Känn efter. Hur upplever du din kropp?

Vanligtvis uppmärksammar vi inte kroppen förrän den inte längre fungerar som den ska; då vi blir sjuka, får ont eller då vi av andra skäl inte längre kan göra det som vi brukade. Kroppen upplevs som hinder och begränsning. Att utforska och lära känna den egna kroppen kan innebära att upptäcka hur kroppen också kan upplevas som lust, frihet och möjlighet. Att fördjupa sig i filosofin om kroppen kan innebära att få en förståelse för hur kroppen kan upplevas både som möjlighet och som begränsning. Vi lever med och genom våra kroppar, vilket innebär att vi lever med och genom något som vi inte till fullo förmår kontrollera, och som utsätter oss för särskilda faror och risker. Att reflektera kring vår kroppslighet kan också innebära en acceptans och förståelse för kroppen som ett grundläggande villkor  
 
Vår tid ställer oss inför särskilda utmaningar då det gäller vår kroppslighet. Den medicinska vetenskapens snabba utveckling har gett oss både ökad kunskap om och möjlighet att kontrollera och förändra den mänskliga kroppen. Vid sidan om möjligheten att förutse och bota en lång rad sjukdomar har dagens skönhetsindustri också försett oss med en aldrig tidigare skådad förmåga att förändra kroppens form, storlek och utseende. Intresset för dieter och andra tekniker som ger oss möjlighet att kontrollera våra kroppar tycks bara öka i takt med att informationen sprids allt enklare och snabbare. Ändå tycks det inte som om den ökade kunskapen om och möjligheten att vårda och kontrollera våra kroppar har medfört en ökad trygghet och acceptans för det kroppsliga. Snarare tvärtom; ju större vår förmåga är att kontrollera och förändra kroppen, desto mer tycks vår osäkerhet öka om vad kroppen egentligen är och kan vara.

Den rent teoretiska kunskapen om kroppen leder alltså inte alltid till att en mer intim kännedom om min egenkropp, eller att jag känner mig mer hemma i min egen kropp; snarare kan det innebära det motsatta. Det är därför som jag i mina kurser erbjuder ett utforskande av vår kroppslighet som både inbegriper teoretiska och filosofiska resonemang och ett praktiskt utforskande av den egna kroppen.